هزینه ها
هزینه ها برای «کارفرما»
  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • از کارفرما هیچ کمیسیونی بابت پروژه دریافت نمی شود.
  • هزینه ثبت پروژه 5000 تومان (تا اطلاع ثانوی رایگان) می باشد.
هزینه ها برای «فریلنسر»
  • ثبت نام رایگان می باشد.
  • ارسال پیشنهاد رایگان می باشد.
  • هزینه اشتراک ماهانه ندارد.
  • برای پروژه های موفق 10٪ کمیسیون کسر می گردد.