فرمت دهی به متن در HTML 

۱۳۹۵/۸/۱۳
مریم ندایی
فرمت دهی به متن در HTML 

نمونه هایی از فرمت دهی به متن

 

This text is bold

This text is italic

This is subscript and superscript

 

عنصر های HTML برای فرمت دهی

با ویژگی های استایل، آشنا شدید. HTML، عنصر های خاصّی را نیز برای فرمت دهی به متنِ دارای معنای خاص، دارد.

HTML از عنصر هایی مثل < b > و < i > برای فرمت دهی به خروجی هایی مثل متن ایتالیک یا توپر استفاده می کند.

عنصر هایی که فرمت دهی می کنند، برای نمایش دادن انواع خاصّی از متن، طرّاحی شده اند : 

- < b > - متن توپر

- < strong > -  متن مهم

- < i > - متن ایتالیک

- < em > - متن مورد تاکید

- < mark > - متن علامت گذاری شده

- < small > - متن ریز

- < del > - متن پاک شده

- < ins > - متن اضافه شده 

- < sub > - متن زیر نویس

- < sup > - متن بالانویس

 

عنصر های < b > و < strong > در HTML 

عنصر < b > ، متن توپر را بدون هیچ اهمیّت اضافی تعریف می کند،.

مثال:

<b>This text is bold</b>

 

 

عنصر < strong > ، متن مهم را با اهمیّت سمنتیکی "strong" ، تعریف می کند. 

مثال:

<strong>This text is strong</strong>

 

 

عنصر های < i > و < em > در HTML 

عنصر < i > ، متن ایتالیک را، بدون اهمیّت اضافه ای، تعیین می کند.

مثال:

<i>This text is italic</i>

 

عنصر < em > ، متن مورد تاکید را با اهمیّت سمنتیکی اضافه شده، تعریف می کند.

مثال:

<em>This text is emphasized</em>

 

نکته : مرورگرها ، < strong > را مانند < b > و < em > را مانند < i > نشان می دهند. با این حال تفاوتی در معنای این تگ ها وجود دارد. < b > و < i > متن های توپر و ایتالیک را تعریف می کنند، ولی < strong > و < em > به این معنی هستند که متن، مهم است.

 

عنصر < small > در HTML

این عنصر، متن ریز تر را تعریف می کند.

مثال:

<h2>HTML <small>Small</small> Formatting</h2>

 

 

عنصر < mark > در HTML

این عنصر، متن های علامت گذاری شده یا برجسته شده ( highlighted ) را تعریف می کند.

مثال:

<h2>HTML <mark>Marked</mark> Formatting</h2>

 

عنصر < del > در HTML 

این عنصر، متن پاک شده ( حذف شده ) را تعریف می کند.

مثال:

<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>

 

عنصر < ins > در  HTML 

این عنصر، متن اضافه شده را تعریف می کند.

مثال:

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

 

 

عنصر < sub > در HTML 

این عنصر،  متن زیر نویس را تعریف می کند

مثال:

<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>

 

عنصر < sup > در HTML

این عنصر، متن بالانویس را تعریف می کند.

 مثال:

<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>

 

0
درباره نویسنده مطلب
مریم ندایی
مریم ندایی

کارشناس بازاریابی اینترنتی

نظر کاربران

پاسخ به نظر