استایل های HTML

۱۳۹۵/۸/۱۳
مریم ندایی
استایل های HTML

 

 

ویژگی استایل در HTML 

قرار دادن استایل یک عنصر HTML را می توان با ویژگی استایل انجام داد.

ویژگی استایل در HTML ، سینتکس زیر را دارد :

<tagname style="property:value;">

 

Property ، یک خصوصیّت CSS است.

 

رنگ زمینه در HTML 

خصوصیّت رنگ زمینه ( background-color )، رنگ زمینه را برای یک عنصر HTML تعریف می کند.

مثال پایین، رنگ زمینه صفحه را آبی کم رنگ قرار می دهد :

<body style="background-color:powderblue;">

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

 

رنگ متن در HTML 

خصوصیّت color ، رنگ متن را برای یک عنصر HTML مشخص می کند.

 مثال:

<h1 style="color:blue;">This is a heading</h1>
<p style="color:red;">This is a paragraph.</p>

 

فونت ها در HTML

خصوصیّت font-family ، فونت مورد استفاده را برای یک عنصر HTML مشخّص می کند.

مثال:

<h1 style="font-family:verdana;">This is a heading</h1>
<p style="font-family:courier;">This is a paragraph.</p>

 

اندازه متن در HTML 

خصوصیّت font-size در HTML ، اندازه متن را برای یک عنصر HTML مشخّص می کند.

مثال:

<h1 style="font-size:300%;">This is a heading</h1>
<p style="font-size:160%;">This is a paragraph.</p>

 

محلّ قرار گیری ( Alignment ) متن در HTML 

خصوصیّت text-align ، محلّ قرار گیری افقی متن را برای یک عنصر HTML مشخّص می کند.

مثال:

<h1 style="text-align:center;">Centered Heading</h1>
<p style="text-align:center;">Centered paragraph.</p>

 

0
درباره نویسنده مطلب
مریم ندایی
مریم ندایی

کارشناس بازاریابی اینترنتی

نظر کاربران

پاسخ به نظر