پروژه
جزئیات پروژه معمار و طراح رایانشی
  • معمار و طراح رایانشی

  • کارفرما: skarchitects
    مهارت ها: تجزیه و تحلیل کسب و کار,
  • حداقل بودجه: 750,000 تومان
    حداکثر بودجه: 1,500,000 تومان
تاریخ: ۱۳۹۸/۷/۵
پروژه لغو شد
(مهلت ثبت پیشنهاد تمام شد)

یکنفرمعماروطراحرایانشی

Sk architects گروهمعماری

لندن

نوعشغل: حرفهای

دورکاری(سراسرایران)

نرمافزارهایموردنیازدرحدحرفهای  : فوتوشاپ،ایلاستریتور،ایندیزاین،راینو،گرسهاپر

تسلطبهطراحیالگوریتمیودانشریاضیوپلاگاینهایبهینهسازیoptimisation درگرسهاپر

زبانانگلیسیخوبداشتهباشن

بااکسلکارکردهباشن

ساعتکاری: ۳روزدرهفته(هرروز۸ساعت)

سابقهکار: چندنمونهارسالبشه

* افرادیکهمطلعازکدنویسیجاوا،پایتونوسیشارپهستن،برایماارجحیتدارنولیمسئولیتپذیریواطلاعاتحرفهایمهماست.

حقوق: ۱میلیونتومان

هیچ فایلی ضمیمه نشده است .

کارفرمای گرامی...

پیشنهاد میکنیم تا حد امکان انتخاب خود را از بین فریلنسر‌های «ضمانت شده» انجام دهید.

در صفحه “فریلنسر ضمانت شده” می توانید درمورد ویژگی‌های فریلنسرهای ضمانت شده بیشتر بدانید.

هیچ پیشنهادی ثبت نشده است